૩૦ . ભાવનાનો ભિખારી 

( ગઝલ )

ભટકતો ભૂખનો ભોગી , ભિખારી ભાવનાનો છું .

અટકતો અંતમાં આવી , અજાણ્યો આપથી હું છું ;

તમારો તાર ત્યાગીને , પરાધીન પાપથી હું છું . ભટકતો ૧

બ્રમાયો ભૂત ભોળો હું ,

વિગત જાણ્યા વિનાનો છું ;

મૂંઝાયો મોહ – માયામાં , દયા ચાહું દીવાનો છું . ભટકતો ૦ ૨

અરે હે નાથ ! ઉગારો , તમારો પુત્ર નાનો છું ;

પધારો ચિત્તમાં પ્યારા ! સ્નેહ – જળ ચાખવાનો છું . ભટકતો ૦ ૩

વધું હું મોરલીવાળા ! મરણભય ટાળ , મરમાળા !

કૃપા કર ‘ કાગ ’ પર કાળા ! હૃદયમાં રાખવાનો છું . ભટકતો ૦ ૪

Related Post

Leave a Comment

જમ, દડ, જમૂવાન, નલ નીલ, અંગદ, સુગ્રીવ નો રહ્યા
પણ જો ને હનુમાન, એ તો કાયમ બેઠો “કાગડા”

Follow Us

Download Our Mobile App

© 2020 | કવિ શ્રી દુલા કાગ મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ

Designed & Developed By : Shopza Web Services

error: Content is protected !!
Open chat
કાગ સાહિત્ય વોટ્સએપ સમુહ માં જોડાવા માટે
કાગ સાહિત્ય વોટ્સએપ સમુહ માં જોડાવા માટે મેસેજ કરો