ભાવનાનો ભિખારી

૩૦ . ભાવનાનો ભિખારી 

( ગઝલ )

ભટકતો ભૂખનો ભોગી , ભિખારી ભાવનાનો છું .

અટકતો અંતમાં આવી , અજાણ્યો આપથી હું છું ;

તમારો તાર ત્યાગીને , પરાધીન પાપથી હું છું . ભટકતો ૧

બ્રમાયો ભૂત ભોળો હું ,

વિગત જાણ્યા વિનાનો છું ;

મૂંઝાયો મોહ – માયામાં , દયા ચાહું દીવાનો છું . ભટકતો ૦ ૨

અરે હે નાથ ! ઉગારો , તમારો પુત્ર નાનો છું ;

પધારો ચિત્તમાં પ્યારા ! સ્નેહ – જળ ચાખવાનો છું . ભટકતો ૦ ૩

વધું હું મોરલીવાળા ! મરણભય ટાળ , મરમાળા !

કૃપા કર ‘ કાગ ’ પર કાળા ! હૃદયમાં રાખવાનો છું . ભટકતો ૦ ૪

error: Content is protected !!
Open chat
કાગ સાહિત્ય વોટ્સએપ સમુહ માં જોડાવા માટે
કાગ સાહિત્ય વોટ્સએપ સમુહ માં જોડાવા માટે મેસેજ કરો