શોક બાવની

૨ જી એપ્રિલ ૧૯૬૫ના રોજ ભાવનગરના નેક નામદાર મહારાજ સાહેબ શ્રી કૃષ્ણકુમારસિંહજી નું અવસાન થયું પછી શોક વ્યક્ત કરતાં દુહાઓની રચના થઈ અને ૧૯૬૫મા જ પૂ. કાગબાપુનું આ પુસ્તક પ્રકાશિત થયું.

error: Content is protected !!
Open chat
કાગ સાહિત્ય વોટ્સએપ સમુહ માં જોડાવા માટે
કાગ સાહિત્ય વોટ્સએપ સમુહ માં જોડાવા માટે મેસેજ કરો