૨ જી એપ્રિલ ૧૯૬૫ના રોજ ભાવનગરના નેક નામદાર મહારાજ સાહેબ શ્રી કૃષ્ણકુમારસિંહજી નું અવસાન થયું પછી શોક વ્યક્ત કરતાં દુહાઓની રચના થઈ અને ૧૯૬૫મા જ પૂ. કાગબાપુનું આ પુસ્તક પ્રકાશિત થયું.

Related Post

Leave a Comment

જમ, દડ, જમૂવાન, નલ નીલ, અંગદ, સુગ્રીવ નો રહ્યા
પણ જો ને હનુમાન, એ તો કાયમ બેઠો “કાગડા”

Follow Us

Download Our Mobile App

© 2020 | કવિ શ્રી દુલા કાગ મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ

Designed & Developed By : Shopza Web Services

error: Content is protected !!
Open chat
કાગ સાહિત્ય વોટ્સએપ સમુહ માં જોડાવા માટે
કાગ સાહિત્ય વોટ્સએપ સમુહ માં જોડાવા માટે મેસેજ કરો